Produkt został dodany do ulubionych - kliknij tutaj aby otworzyć ulubione
Produkt został usunięty z ulubionych
Wybrany produkt został dodany do koszyka
Wybrany produkt został usunięty z koszyka
Artykuły Plastyczne
Artykuły szkolne
Avery Zweckform
Opakowania

Twoje konto


Menu


Informacje


Producenci


Skontaktuj się z nami

Pomalujmy.pl
38-400 Krosno
Kazimierza Pużaka 37
Nasza firma jest czynna:
Pon-Pt  8:00-17:00
Sobota  9:00-13:00

 
519 193 063

 

 

 
Pomoc w obsłudze


PłatnościNowości w serwisie


Dodatkowe informacjeKonkurs z dnia 23.03.2018

I.Postanowienia ogólne 

1.Organizatorem konkursu na portalu społecznościowym Facebook, na profilu pomalujmy.pljest F.H.U ART-PAK z siedzibą w Krośnie, ul. Pużaka 37, 38-400 Krosno, REGON:371105065, NIP: 6842172331 (dalej „Organizator”).

2.Fundatorem nagród w Konkursie jest Organizator F.H.U ART-PAK z siedzibą w Krośnie,ul. Pużaka 37, 38-400 Krosno, REGON: 371105065, NIP: 6842172331  

3.Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników Konkursu jest Organizator.

4.Podanie danych osobowych ma charakter dowolny, lecz niezbędny do przystąpieniaprzez Uczestnika do Konkursu. Osobom udostępniającym dane przysługuje prawodostępu do tych danych, ich zmian bądź usunięcia.

5.Niniejszy regulamin (dalej „Regulamin”) określa warunki Konkursu, któreuczestnik akceptuje w chwili przystąpienia.

6.Konkurs zostanie przeprowadzony w serwisie społecznościowym Facebook,prowadzonym pod adresem www.facebook.com.

7.Konkurs nie jest sponsorowany, wspieranyani w żaden sposób powiązany z serwisem Facebook.

8.Nadzór nad prawidłowością i przebiegiem Konkursu, tj. udzielaniem informacji natemat Konkursu oraz rozpatrywaniem reklamacji sprawują pracownicy Organizatora.

9.Konkurs nie narusza Ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych, wtym nie narusza postanowień art. 29 tejże ustawy.

10. W szczególnych przypadkach Organizator zastrzega sobie prawo do unieważnienia Konkursów

II.Uczestnik konkursu

1.Uczestnikiem konkursu może być osoba fizyczna, która zaakceptowała Regulamin(dalej: „Uczestnik”).

2.Uczestnik oświadcza, że:

a)jest osobą fizyczną, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych;

b)zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i w sposób dobrowolny przystępujedo Konkursu;

c)wyraża zgodę i akceptuje warunki Regulaminu i go w pełni akceptuje;

d)zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Regulaminu, w tym równieżregulaminu Facebook;

e)wyraził zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów związanych zuczestnictwem w Konkursie;

f)jest zarejestrowanym Użytkownikiem portalu społecznościowego Facebook;

g)Uczestnikami konkursu nie mogą być pracownicy Organizatora, spółek powiązanych,pracownicy innych podmiotów związanych z Organizatorem.

III.Nagrody dla Uczestników

Nagrodami(dalej: „Nagrody”) w konkursie są towary wymienione w treści Konkursu opublikowanego na portalu Facebook, na profilu pomalujmy.pl.

IV.Miejsce, czas i zasady Konkursu

1.Informacje o konkursie są dostępne w formie postu na portalu społecznościowym Facebook.

2.Termin obowiązywania Konkursu został określony w treści postu konkursowego naportalu Facebook.

V.Zasady uczestnictwa w Konkursie

1.Zadaniem Uczestnika jest przesłanie odpowiedzi konkursowej do dnia 01.04.2018.(włącznie)

2.Spośród osób, które przesłały prace konkursowe wybrany zostanie zwycięzca przez komisję składającą się z pracowników sklepu pomalujmy.pl.

3.Informacje o konkursie będą dostępne na Facebooku pod adresem https://www.facebook.com/pomalujmy

4. W przypadku nieuczciwego zachowywania się uczestnika (kupowanie polubień, ogłaszanie swojej pracy na forach służących do zdobywania polubień, itd) praca takiej osoby zostanie zdyskwalifikowana. 

VI.Warunki uczestnictwa w konkursie i odbioru nagród

1.Dostęp do Konkursu jest bezpłatny

2.Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest zaakceptowanie Regulaminu oraz poprawne wykonanie zadania opisanego w pkt. V Regulaminu.

Informacjeo nagrodzie zostaną opublikowane w osobnym poście na fanpage’u https://www.facebook.com/pomalujmy

3.Nagrodę będzie można odebrać osobiście pod adresem: sklep pomalujmy.pl, ul. Pużaka37, 38-400 Krosno lub zostanie wysłana na wskazany przez zwycięzcę adres 

4.Nagrody można odebrać w terminie 14 dni od podania informacji o zwycięzcach.

5.Przyznane nagrody nie mogą być wymienione na gotówkę, ani na inne rzeczy.Nagrodzonym Uczestnikom nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwościposzczególnych nagród.

VII.Zakres odpowiedzialności Organizatora

1.Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzetelność i prawdziwość danychUczestników konkursu, w tym brak możliwości przekazania nagród, z przyczyny leżącychpo stronie Uczestnika.

2.Organizator oświadcza, że nie prowadzi kontroli, ani monitoringu treściumieszczanych przez Uczestników w zakresie rzetelności i prawdziwości, zzastrzeżeniem działań związanych z usunięciem naruszeń Regulaminu lub przepisówpowszechnie obowiązujących.

3.Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w konkursieUczestników, których działania są sprzeczne z prawem lub Regulaminem orazregulaminem Facebooka, w szczególności uczestników, którzy:

a)zamieszczają treści niezgodne z obowiązującym prawem lub Regulaminem dostępnymna portalu Facebook (w szczególności zawierające treści obraźliwe, zarówno wwarstwie tekstowej, jak i graficznej);

b)podejmują działania z wykorzystaniem konta/profilu utworzonego niezgodnie z zasadami Facebooka;

c)podejmują działania z wykorzystaniem niezgodnych z zasadami Facebooka kont/profili osób trzecich;

d)ingerują w mechanizm działania konkursu;

e)tworzą fikcyjne konta/profile w serwisie Facebook 

VIII.Przetwarzanie danych osobowych

1.Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane przez Organizatora wyłączniew celu dokonania czynności niezbędnych do prawidłowego przeprowadzeniaKonkursu.

2.Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przechowywane przez Organizatora tylkoprzez okres niezbędny do przeprowadzenia Konkursu i wydania nagród wyróżnionymUczestnikom.

3.Uczestnicy mają prawo wglądu do przetwarzanych danych i ich poprawiania orazusuwania. Dane są podawane na zasadach dobrowolności, przy czym w zakresie uczestnictwaw konkursie wymagana jest rejestracja na portalu społecznościowym Facebook.

4.W momencie usunięcia danych Użytkownik traci możliwość Uczestnictwa wKonkursie.

IX.Prawa autorskie

1.Wszelkie prawa własności intelektualnej do konkursu przysługują Organizatorowi.Uczestnictwo w konkursie nie skutkuje w żadnym zakresie nabyciem przezUczestników jakichkolwiek praw własności intelektualnej. Zabronione jestnaruszanie w jakikolwiek sposób praw własności intelektualnej w konkursie, wszczególności:

a)kopiowanie, modyfikowanie oraz transmitowanie elektronicznie lub w inny sposóbmechanizmu konkursu lub jego części, a także poszczególnych utworów i bazdanych, bez wyraźnej pisemnej zgody Administratora;

b)korzystanie z konkursu w sposób niezgodny z Regulaminem lub powszechnieobowiązującymi przepisami.

X.Reklamacje i zgłoszenia naruszeń

1.Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu funkcjonowania konkursu lub stwierdzonychnaruszeń Regulaminu winny być zgłaszane Organizatorowi za pomocą wiadomościprywatnej na portalu Facebook pod adresem https://www.facebook.com/pomalujmy i/lub pisemnie na adres siedziby Organizatora.

2.Reklamacja lub zgłoszenie o stwierdzonych naruszeniach powinny zawierać imię,nazwisko i dokładny adres uczestnika konkursu jak również opis reklamowanegozdarzenia.

5

3.Reklamacje i zgłoszenia będą niezwłocznie rozpatrywane nie później jednak niż wciągu 14 dni od dnia ich otrzymania przez Organizatora.

4.Użytkownik zostaje powiadomiony o decyzji Organizatora drogą elektroniczną naadres znajdujący się w profilu Użytkownika na Facebooku lub pisemnie nawskazany adres do korespondencji.

XI.Postanowienia końcowe

1.Regulamin wchodzi w życie z dniem 23.03.2018r. do odwołania.

2.W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisyKodeksu cywilnego.

3.Niniejszy Regulamin Konkursu dostępny jest dla Uczestników na stronie internetowej https://talens.com.pl

 

Dokładamy wszelkich starań aby wprowadzone dane dotyczące towarów były jak najbardziej zbliżone do rzeczywistości. Jeżeli pojawi się błąd w opisie prosimy o kontakt z naszą firmą, skorygujemy go jak najszybciej będzie to możliwe.

Ważne informacje

Dokładamy wszelkich starań aby wprowadzone dane dotyczące towarów były jak najbardziej zbliżone do rzeczywistości. Jeżeli pojawi się błąd w opisie prosimy o kontakt z naszą firmą, skorygujemy go jak najszybciej będzie to możliwe.

Newsletter

Jeśli chcesz otrzymywać informacje o nowościach i promocjach, podaj nam swój e-mail

Dodaj Usuń
Gotowe
Gotowe

Ilość produktów w ofercie : 3599

 Ilość użytkowników online: 3


Numer telefonu
519 193 063
Nasza firma jest czynna:
Pon-Pt  8:00-17:00
Sobota  9:00-13:00